نقش فناوری های نوین در توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان و مدیران فرهنگی
62 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش بکارگیری فناوری های نوین بر توانمندسازی تصمیم گیری مدیران و کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و با انجام آزمون های آماری لازم، چگونگی این تاثیر بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزرش مدیران و کارکنان با فناوری های نوین، وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT، سیستم های همکاری مشترک(DEL)، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری و شفافیت در انجام کارها، همگی موجب ارتقاء توانمندی تصمیم گیری مدیران و کارکنان فرهنگی می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT دارای بیشترین و شفافیت در انجام کارها دارای کمترین میزان تاثیر است. براساس این یافته ها، پیشنهادهایی برای سازمان ها به منظور افزایش توانمندی تصمیم گیری مدیران و کارکنان فرهنگی ارائه شده است. واژه‌های کلیدی: فناوری، فناوری اطلاعات، توانمندسازی، تصمیم گیری، مدیران و کارکنان فرهنگی