بررسی نگرش مخاطبان نسبت به برنامه های مذهبی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تلویزیون
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میان وسائل ارتباط جمعی تلویزیون با رشد فزآینده خود و قابلیت پخش برنامه های متنوع و جذاب در عرصه تبلیغ قابلیت های انکار ناپذیری را دارا و به عنوان یکی ازقدرتمندترین وسایل ارتباط جمعی از مهم ترین لوازم زندگی ما محسوب می شود. این رسانه به ویژه در جمهوری اسلامی ایران با توجه به طیف وسیع مخاطبان خود از عمومی ترین منابع معرفتی و از فراگیرترین راههای کسب آگاهی و اطلاعات به شمار می آید. لذا شناخت نگرش مخاطبان آن به عنوان یکی از عناصر مهم این فرآیند ارتباطی در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بسیار ضروری است و نتایج آن در مسیر ساخت و تولید برنامه های دینی و مذهبی بسیار راهگشا خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از پژوهشهای میدانی و نظر سنجی های صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای سازمان صدا وسیما به بررسی نگرش مخاطبان رسانه ملی )تلویزیون( نسبت به برنامه های مذهبی تبلیغ دینی در ابعاد مختلف پرداخته شده است. بررسی تحقیقات حاکی از تماشا نمودن هدفمند برنامه های مذهبی و نگرش مثبت مخاطبان به تلویزیون به عنوان تامین کننده نیاز و مهمترین منبع کسب اطلاعات مذهبی است. و انتظار مخاطبان در خصوص موضوع برنامه های مذهبی، تنوع موضوعی است. لازم به ککر است انتقادات مخاطبان نظیر: برنامه ها تکراری و یکنواخت بودن، محدویت به ایام خاص، طولانی بودن مداحی و سریع خوانده شدن دعا )عدم توجه به دعا(، زود پخش شدن، طولانی بودن سخنرانی ها، مطالعه و کم آگاهی سخنرانان در خصوص برنامه های مذهبی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است. در پایان براساس این تحقیقات جمع بندی و پیشنهاداتی در محوهای فرآیند، محتوا، و مخاطب ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: نگرش، مخاطب، تلویزیون، برنامه های مذهبی