بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی(:روحانیت) در تلویزون ج.ا.ا
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی(:روحانیت) در تلویزون ج.ا.ا پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده صدا وسیما/ این پژوهش با شیوه اسنادی و روش اقدامی پژوهی ضمن تبیین مفاهیمی چون تبلیغ، مبلغ و دین و معرفی ابزار و بایسته های تبلیغ در متون دین به بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی (روحانیت) در رسانه ملی (تلویزیون ج.ا.ا) می پردازد، در این پژوهش با توجه به مستندات ارائه شده به این نکته اشاره می شود که تلویزیون به عنوان یک رسانه ارتباطی نقش اساسی در تاثیر گذاری و هدایت افکار عمومی جامعه، به ویژه در شکل دهی باور دینی مردم دارد، لذا با توجه به بررسی وضعیت موجود، آسیب شناسی تبلیغات دینی و ویژگی برنامه دینی با حضور مبلغان دینی به این نتیجه رسیده است که متاسفانه در سیاست گذاری دینی و تلویزیون واقعیت هایی مانند، نشانه شناسی رسانه تلویزیون، خصوصیت و ویژگی های تبیین در کارکردهای ارتباطی، توجه و دسترسی اغلب مخاطبان و تنوع سلایق و انتظارات مخاطب کمتر مورد توجه قرار گرفته، لذا برای قدرت تاثیر گذاری تبلیغات دینی با حضور روحانیت در رسانه باید به چند نکته توجه داشت، استفاده از تکنیک های هنری و توجه به شرایط ظاهری مبلغ، سازمان دهی و انتخاب محتوای تبلیغ با استفاده از نیاز سنجی از مخاطبان، استفاده از روش های ارتباطی تعاملی با محتوای دینی، توانایی و تقویت همگرایی و انسجام بخشی مبلغان دینی، مورد قبول بودن برای مخاطبان و توجه به عواملی چون تنوع طلبی، جذابیت، گیرایی احساسات، عواطف انسانی و زیبائی طلبی.