طراحی الگو مهندسی فرهنگی در محیط شهری و وروستایی مبتنی بر نظام الگو پردازی دینی
37 بازدید
محل نشر: مقالات برتر همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ وهنر1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طراحی الگو مهندسی فرهنگی در محیط شهری و وروستایی مبتنی بر نظام الگو پردازی دینی