مخاطب شناسی فیلم نامه دینی
41 بازدید
محل نشر: چکیده مقالات همایش ملی راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه0قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مخاطب شناسی فیلم نامه دینی