بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی (:روحانیت)درتلویزیون(ج.ا.ا)
36 بازدید
محل نشر: مجموعه چکیده مقالات همایش ملی جوانان، رسانه وروایتگری هویت اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی چگونگی حضور مبلغان دینی (:روحانیت)درتلویزیون(ج.ا.ا)