مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عباس
نام خانوادگی:ابراهیمی
پست الکترونیک:abbasebrahemi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ارتباطات ، تبلیغ